Mobile menu
Profile

Descriere Meserii

1. Electromecanic utilaje și instalații industriale

Electromecanicul utilaje şi instalaţii industriale efectuează operaţii de prelucrare mecanică,măsoară mărimi neelectrice și electrice,reprezintă piesele și instalațiile utilizând desenul tehnic, realizează circuite electrice,utilizează echipamentele electrice şi de automatizare în instalații electromecanice, asamblează componentele maşinilor şi sistemelor mecanice, utilizează și reglează sistemele electro-hidropneumatice în instalaţii, realizează lucrări de mentenanţă pentru utilaje şi echipamente electrice din instalaţii industriale, pune în funcţiune utilajele şi echipamentele industriale conform documentaţiilor tehnice.

Ce vei învăța?

 • Asiguri mentenanța echipamentelor și instalațiilor din punct de vedere electromecanic și software
 • Depistezi defectele de funcționare ale echipamentelor și componentelor electrice
 • Cunoști si interpretezi scheme electrice
 • Realizezi montaj, service si suport tehnic pentru echipamente industriale
 • Verifici din punct de vedere calitativ lucrările executate, efectuezi probele si pui in funcțiune lucrările executate
 • Utilizezi elemente mecanice si de automatizare electronica, hidraulica si pneumatica
 • Realizezi reglările necesare utilajelor pentru atingerea parametrilor stabiliți de lucru

2. Operator la mașini cu comandă numerică

Operator la maşini cu comandă numerică asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea şi deservirea specifică a maşinilor-unelte cu comandă numerică. Activităţile desfăşurate de acesta implică cunoaşterea maşinilor semiautomate şi automate destinate operaţiilor specifice, atât din punct de vedere funcţional cât şi a instrucţiunilor şi procedurilor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din documentaţia tehnică. Activitatea implică atât primirea şi transmiterea de informaţii de specialitate, realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuţi cât şi lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea muncii, a regulilor de protecţia mediului şi modul de acţionare pentru situaţii de urgenţă.

Ce vei învăța?

 • Rulezi programul CNC pe mașina cu comandă numerică conform instrucțiunilor de operare si cu specificațiile tehnice
 • Pregătești materialele, sculele, dispozitivele necesare pentru mașini cu comanda numerica (CNC)
 • Încarci si manevrezi componentele cu ajutorul echipamentelor de ridicare si/sau transport in condiții de siguranță
 • Utilizezi documentația tehnica specifica calificări
 • Prelucrezi piese la mașini cu comanda numerică conform instrucțiunilor si specificațiilor tehnice
 • Măsori si verifici piesele folosind instrumente de măsură, conform cerințelor si specificațiilor tehnice


3. Sculer-matrițer

Calificarea Sculer-matriţer asigură absolventului capacitatea de a executa lucrări specifice de sculărie (ajustare, găurire, filetare, tușare, finisare) și asamblează componentele de diferite complexităţi ale dispozitivelor, matriţelor, ștanţelor, modelelor metalice. Sculerul matriţer cunoaște elementele ce concură la realizarea operaţiilor în sine, interdependenţa lor, prin pregătirea sa profesională, este capabil să execute conform documentaţiei tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuţi.

Ce vei învăța?

 • Execuți operații de prelucrare si asamblare a materialelor pentru realizarea de scule, de dispozitive, verificatoare sau matrițe
 • Execuți lucrări specifice de sculărie  (ajustaje, găurire, filetare, tușare a pieselor componente dintr-un dispozitiv de orice complexitate, matriță, stanță, model metalic complex, in vederea asamblării)
 • Depistezi defecte de exploatare ale dispozitivelor, matrițelor, ștanțelor, sculelor combinate si a altor ansambluri ce ți se prezintă spre recondiționare
 • Ajustezi si montezi sculele, verificatoarele, matrițele de decupat, presat la rece si la cald
 • Execuți probele funcționale si de omologare a sculelor  si dispozitivelor de verificare realizate
 • Ești capabil sa execuți conform documentației tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite sa se încadreze in parametrii de calitate prevăzuți
 • Cunoști noțiuni de desen  tehnic avansat fiind capabil sa folosești planurile din documentația tehnică a dispozitivelor sau matrițelor de realizat, a aparatelor de măsurare a cotelor (șubler, micrometru, comparator, etc.)

4. Marochiner

Calificarea Marochiner, asigură absolventului capacitatea de a executa operații specifice marochinăriei (croire, asamblare,  lipire, prelucrarea pieselor, vopsire, montare, efectuare de control calitativ). Marochinierul va fi capabil să execute aceste operații conform documentațiilor tehnice.

Ce vei învăța?

 • Realizarea operatilor de confecționare coasere și asamblare manuală și mecanică
 • Croire piese marochinărie în sisteme de croire simplă sau combinată
 • Operaţii de croire la: maşina de ştanţat cu braţ rabatabil, maşina de croit cu cuţite multiple
 • Operaţii mecanice de prelucrare a pieselor pentru articole de marochinărie  (subţiere, îndoire, perforare)
 • Operaţii de asamblare  pentru articole de marochinărie prin coasere, lipire, împletire sau prindere
 • Operații de vopsire pentru articole de marochinărie
 • Efectuarea controlului calitativ al operaţiei de confecţionare în conformitate cu parametrii din documentaţia tehnică
 • Întreținerea utilajelor în stare de funcţionare
 • Insusirea si aplicarea corecta a documentaţiei tehnice
 • Norme de calitate în domeniul de activitate.

5. Electronist aparate și echipamente

Electronistul aparate și echipamente, asamblează, dezasamblează, verifică, pune în funcțiune, exploatează și asigură mentenența aparatelor și sistemelor electronice. Recunoaște componentele electronice și utilizează aparatele de masură și control pentru efectuarea corectă a masurătorilor în circuitele electronice.

 Ce vei învăța?

 • Noțiuni tehnologie electronică
 • Noțiuni circuite electrice și măsurări electrice
 • Bazele electronicii analogice și digitale
 • Bazele automatizărilor
 • Bazele elementelor de automatizare electronica și pneumatică
 • Interpretarea schemelor electronice
 • Depistarea defectelor de funcționare ale circuitelor electronice
 • Reglarea utilajelor pentru atingerea parametrilor stabiliți de lucru
 • Asigurarea mentenanței echipamentelor și instalațiilor care conțin circuite electronice


6. Tehnician mecatronist

Tehnicianul mecatronist lucrează în laboratoare şi ateliere de prelucrări mecanice/micromecanice componente  tehnologice  de  bază  pentru  produsele  mecatronice  med-high-tech  şi  high-tech,  în  scopul realizării de modele experimentale şi prototipuri mecatronice/micromecatronice, serii mici/ mijlocii /mari - după caz, precum şi în laboratoarele /atelierele de asamblări/microasamblări subansamble şi ansamble mecatronice/  micromecatronice,  desfăşurând  activităţi  complexe  în  domeniul tehnologiilor/microtehnologiilor şi produselor mecatronice high-tech/specializate.

Tehnicianul mecatronist are de asemenea competenţe de a proiecta, asistat de computer, componente de bază, subansamble şi ansamble mecatronice/micromecatronice, pe baza unor schiţe folosind aplicaţia software de proiectare corespunzătoare şi rezultatul constând în desene de execuţie complete, cu toate elementele specifice tehnologiei  de  prelucrare  mecanică/micromecanică. 

Cunoaşte  şi  noţiuni  de  desen  tehnic  avansat,  fiind capabil să folosească schiţele tehnice pentru a redacta şi interpreta documentaţia tehnică de realizare produse mecatronice/micromecatronice complexe.

Ce vei învăța?


 • prelucrezi pe maşini-unelte micro-/componente cu diverse profile geometrice şi complexitate diversă, dovedind cunoaştere temeinică a utilajelor destinate prelucrărilor mecanice/micromecanice, atât din punct de vedere funcţional cât şi în ce priveşte instrucţiunile/ procedurile de lucru efectiv pe diverse maşini-unelte.
 • execuți asamblări/microasamblări mecatronice/micromecatronice
 • verifici corectitudinea asamblărilor/microasamblărilor efectuate
 • depistezi şi remediezi eventualele deficienţe de asamblare/microasamblare, în baza unor proceduri de controlling.
 • asiguri mentenanţa produselor mecatronice/micromecatronice la sediul beneficiarului, ceea ce presupune cunoştinţe temeinice ale construcţiei produselor mecatronice/micromecatronice şi îndemânare practică în dezasamblări/asamblări de produse mecatronice med-high-tech şi high-tech şi de reparaţii de produse mecatronice/micromecatronice complexe.
 • proiectezi componentele de bază, subansamblele şi ansamblele micro-/mecatronice
 • prelucrezi componentele de bază pentru subansamblele şi ansamblele din produsele micro-/mecatronice
 • asamblezi componenetele de bază, subansamblele şi ansamblele micro-/mecatronice
 • efectuezi probele de funcţionare a subansamblelor şi ansamblelor micro-/mecatronice
 • asiguri service-ul la beneficiar